29 maja 2020

Misja konkurs

Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

„Nieoznakowany samochód opancerzony”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Nieoznakowany samochód opancerzony” („Konkurs”).
1.2 Organizatorem Konkursu jest K+K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-495), ul. Hennela 10/34 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469335, NIP: 5213651540 (dalej: „Organizator”).
1.3 Organizator jest przyrzekającym nagrodę̨ w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
1.4 Wzięcie udziału w konkursie za pośrednictwem portalu Facebook jest możliwe od 29 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. do godziny 13:12 (dalej: „Okres Dokonywania Zgłoszeń”).
1.5 Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na profilu znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/motonegocjator (dalej: „Strona Konkursu“).
1.6 Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i przyznania prawa do nagród w Konkursie czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzi 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora.
1.7 W związku z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez regulamin serwisu Facebook, Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany za pośrednictwem profilu Fanpage, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też bezpośrednio związany z Serwisem Facebook.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane tj. posiadające aktywny oraz publiczny profil w Serwisie Facebook, zgodnie z regulaminem Facebook oraz mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Dokonanie zgłoszenia w konkursie (dalej: „Zgłoszenie”) jest możliwe w Okresie Dokonywania Zgłoszeń, poprzez zapisanie komentarza pod postem dotyczącym konkursu na Stronie Konkursu zawierającego:
2.2.1 Markę i model samochodu, który znajduje się w ofercie polskich importerów w Okresie Dokonywania Zgłoszeń i na stronach internetowych importerów znajduje się specyfikacja pojazdu umożliwiająca weryfikację poniższych wytycznych:
a) Nadwozie SUV (tj. nadwozie zamknięte, całkowicie przeszklone, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, wyposażony w parę drzwi bocznych skrzydłowych oraz drzwi/klapę tylną przestrzeni bagażowej o prześwicie wynoszącym co najmniej 19 cm).
b) Silnik spalinowy, co najmniej ośmiocylindrowy w układzie V o pojemności skokowej nie mniejszej niż 4350 cm3
c) Wysokość nie mniejsza niż 170 cm i nie większa niż 185 cm
d) Długość nie mniejsza niż 490 cm i nie większa nić 510 cm
2.2.2 Kreatywną nazwę własną czarnego koloru karoserii dla wybranego modelu pojazdu spełniającego powyższe wytyczne, spełniając warunki określone w pkt 2.6 i 2.7 poniżej („Odpowiedź” lub „Odpowiedzi”)
2.3 Zapisanie komentarza jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulamin Konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
2.4 O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia na portalu Facebook.
2.5 Jeden uczestnik może dokonać w Konkursie więcej niż jednego zgłoszenia, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie.
2.6 Odpowiedź nie może zawierać słów uznanych za obraźliwe, niecenzuralne. Odpowiedź musi stanowić przejaw osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Odpowiedź będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia zawierającego taką Odpowiedź z Konkursu.
2.7 Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Odpowiedzi sprzecznych z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym lub który zawiera nazwy własne prawnie chronione, obrazy czy treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
2.8 Zgłoszenie niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające niedopuszczalne (zgodnie z postanowieniami Regulaminu) Odpowiedzi lub inne treści nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może w każdym czasie usunąć takie Zgłoszenia.
2.9 Z chwilą dokonania Zgłoszenia w Konkursie Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora na korzystanie z Odpowiedzi, o ile stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie jej publicznego rozpowszechniania za pośrednictwem sieci Internet, z prawem do udzielania sublicencji, utrwalania dowolną techniką drukarską. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem nieograniczonego zasięgu sieci Internet. W zakresie w jakim Odpowiedź nie stanowi utworu, Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora wszelkie prawa do tej Odpowiedzi, wyrażając zgodę na nie publikowanie swoich danych jako autora.
2.10 Wykorzystanie w Zgłoszeniu Odpowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Odpowiedź ta stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze Uczestnika, który je wykorzystuje, a nadto nie narusza praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez Odpowiedź wykorzystaną w tym Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3 NAGRODY

3.1 W Konkursie Organizator przewidział 1 (jedną) nagrodę rzeczową w postaci modelu samochodu w skali 1:87 o wartości 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych), dalej „Nagroda”.
3.2 Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
3.3 Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
3.4 Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do uiszczenia podatku od nagrody zgodnie z aktualnie panującymi przepisami do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

§ 4 ZASADY WYŁONIANIA ZWYCIĘZCY KONKURSU

4.1 Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu, wyłoni 1 (jedną) zwycięską Odpowiedź, spośród wszystkich Odpowiedzi zgłoszonych w Konkursie.
4.2 Wyłonienie zwycięskiego Zgłoszenia („Zwycięzcy konkursu”), nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się do dnia 1 czerwca 2020 r.
4.3 W terminie dwóch dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzcy konkursu stosownie do pkt 4.1. Organizator wyśle Zwycięzcy konkursu prywatną wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook z informacją o wygranej. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Zwycięzca konkursu zobowiązany jest, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia, do przesłania danych osobowych wraz z adresem pocztowym na który ma zostać wysłana Nagroda.
4.4 Wyniki konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu w terminie do 5 czerwca 2020 r.
4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany danych (w tym np. adresu) Zwycięzcy konkursu, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych przez Zwycięzcę konkursu.

§ 5 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1 Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić Organizatorowi reklamację w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 4 czerwca 2020 r., reklamację w związku z przeprowadzeniem Konkursu i uczestnictwem w nim za pośrednictwem poczty e-mail wysłanej na adres biuro@motonegocjator.pl za pośrednictwem listów poleconych kierowanych na adres Organizatora wskazany ust. 1.2 Regulaminu. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje odpowiednio data stempla pocztowego lub data przesłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz opis zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Konkursie oraz treść żądania.
5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administratorem danych osobowych Zwycięzcy konkursu jest Organizator.
6.2 Dane osobowe Zwycięzcy konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym kontaktowania się, wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania Nagród, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z § 5 Regulaminu.
6.3 Podanie danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla udziału w Konkursie. Organizator oświadcza, iż zapewni środki zabezpieczenia wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych.
6.4 Dokonanie Zgłoszenia, w sposób określony w §2 Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.
6.5 Dane osobowe będą Zwycięzcy konkursu będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu Konkursu celem kontaktu i wysyłki Nagrody, a w przypadku złożenia reklamacji także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
7.2 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.blog.motonegocjator.pl
7.3 Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

6 marca 2020

Misja: konkurs! Regulamin

Konkursy

Motonegocjator.pl – Regulamin konkursu na Facebooku dostępny jest tutaj

 

18 września 2018

Misja konkurs dobiegła końca

Bez kategorii
???
Misja ✴️konkurs✴️ dobiegła końca? ! Redakcja Bloga spośród nadesłanych zgłoszeń w formie komentarzy pod postem konkursowym wybrała propozycje???:
 
„Motonegocjator.pl – nowe auta, wiodące marki w jednym miejscu”
 
?️Nagrodę w postaci karty na myjnie bezdotykową BP o wartości 250 zł otrzymuje Pani Oliwia Biela z Jordanowa. Pani Oliwia na co dzień pracuje w firmie przewozowej Euro Trans Handzel
https://www.facebook.com/eurotrans.mhandzel świadczącej usługi transportu międzynarodowego.
 
Serdecznie gratulujemy, nagrodę wyślemy do Pani pocztą.???
 
15 sierpnia 2018

Misja: konkurs!

Konkursy

Zapraszamy do zabawy!

 

 

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę Dealera oferującego wybrany pojazd.